torsdag 11 mars 2010

Polis, socialtjänst eller nya grupper - nytt är inte alltid bättre

Sociala insatsgrupper i varje kommun där socialtjänst, polis och skola får i uppdrag att fånga upp unga i riskzonen, innan de hamnar i kriminalitet. Dessa myndigheter ska också få skyldighet att samverka med föräldrarna och stödja dem i deras ansvar att fostra barnen. Det är förslag som länspolismästaren Carin Götblad lanserat för att hejda ungdomsbrottsligheten.

Syftet är absolut lovvärt. Ungas kriminalitet måste samhället våga ta itu med. Ett förebyggande arbete som tar sin början i hemmet, för att växa i takt med att barn åldras och deltar i förskolans och skolans verksamheter är naturligtvis A och O. Ett aktivt fritids- och kulturliv är också av avgörande betydelse för att ge förutsättningar för en meningsfull fritid. Och som dessutom är "demokratifostrande", inte minst om de bygger på principen unga leder unga". Kommunerna har alltså ett mycket stort ansvar för att satsa på förskolan, skolan och på fritids- och kulturverksamheterna.

Föräldraransvaret kan vi och får vi inte glömma. Samtidigt vet vi att i dagens samhälle är det svårt förmånga attfå vardagspusslet att gå ihop. Inte minst för ensamstående föräldrar. Därför är det viktigt att det finns stöd att få från det offentliga när det efterfrågas, behövs osv. Också här har kommunerna viktiga uppgifter.

Sanna Ryman, skriver idag på Svd´s ledarsida bl.a. "Det Götblad beskriver låter ofta som vad jag förväntar mig att socialtjänst och skola ska göra. Men visst. Om förslaget är att befintliga myndigheter ska göra sitt jobb finns det ju ingen anledning att vara emot. Visst har Sanna rätt?

Lokala grupper där olika offentliga aktörer samverkar är inget nytt. Det har vi tex. i bl.a Haninge, kring olika insatser som ska verka brottsförebyggande. I denna samverkan finns också andra aktörer med, som t.ex. närpolisen, Lugna Gatan och Svenska kyrkan.

För övrigt tycker jag det är mycket bra att EU nu tar sig en rejäl funderare på att skärpa klimatmålet till år 2020. Det är inte minst viktigt efter misslyckandet i Köpenhamn att EU tar på sig ledartröjan i det internationella klimatarbetet.

Aftonbladet, Dagens Nyheter

Inga kommentarer: